PUBLICATIONS

Takeshi Araki, Kento Asai, Yohei Nakashima, Takashi Shimomura
Takafumi Aoki, Masahiro Ibe, Satoshi Shirai, Keiichi Watanabe
Shinta Kasuya, Masahiro Kawasaki, Naomi Tsuji